Gazeta.pl  | metrocafe.pl  | Poczta  | Forum  | Blogi  | Wyborcza.pl  
Pogoda  | Randki  | Gry
 » artykuły  » porady
 • Nerwice u psw i kotw

  data publikacji: 27 09 2010, 16:00
  Problem zaburze? psychicznych, potocznie nazywanych nerwic?, spotykany jest u sporej grupy czworonogw. Przyczyny i objawy tej choroby mog? by? bardzo r?ne. Ich mnogo?? cz?sto powoduje pewne trudno?ci diagnostyczne. Jakie zmiany w zachowaniu czworonoga powinny nasuwa? jej podejrzenie?
 • Jak kocha? psy po przej?ciach?

  data publikacji: 24 09 2010, 16:00
  Je?li sprowadzamy do domu szczeniaka mamy szans? od pocz?tku kszta?towa? jego charakter. Trudniejsze zadanie maj? w?a?ciciele zwierz?t, na ktrych psychice doznane krzywdy zd??y?y odcisn?? swoje pi?tno
 • Zadbaj o prawid?owe ?ywienie psa

  data publikacji: 23 09 2010, 16:00
  Prawid?owe ?ywienie jest jednym z czynnikw niezb?dnych do utrzymania zdrowia psw na jak najwy?szym poziomie. Odpowiedni rodzaj karmy, jej ilo?? adekwatnie dobrana do wielko?? psa oraz liczba posi?kw podawanych w ci?gu dnia maj? znacz?cy wp?yw na stan zdrowia, samopoczucie i komfort trawienny...
 • ?ywienie szczeni?t

  data publikacji: 21 09 2010, 16:00
  Odpowiednie ?ywienie w szczeni?cym ?yciu odgrywa niezmiernie wa?n? rol?. M?ody, szybko rosn?cy organizm do prawid?owego rozwoju potrzebuje sk?adnikw od?ywczych najwy?szej jako?ci. Sk?adniki te pocz?tkowo dostarczane s? mu z mlekiem matki. P?niej rol? ?ywiciela przejmuje cz?owiek. Dlatego ka?dy...
 • Czym nie karmi? psa?

  data publikacji: 16 09 2010, 16:00
  Od czasu do czasu mi?o pocz?stowa? psa przysmakiem przeznaczonym dla ludzi. Zw?aszcza, je?li zwierzak siedzi obok nas podczas, gdy jemy, za? jego b?agalne spojrzenie zdaje si? mwi?, ?e nie mia? w pysku nic od wielu dni. S? jednak rzeczy, ktrych zdecydowanie nie powinni?my podawa? psu, a ju? na...
 • Jak dba? o persa?

  data publikacji: 16 09 2010, 14:00
  Posiadanie persa to utrapienie czy przyjemno??? Je?li pozna si? kilka zasad piel?gnacji tych wyj?tkowo pi?knych kotw, ich obecno?? w domu b?dzie niczym drogocenna, stylowa, zabytkowa waza
 • Zwierz?ta nara?one na dysplazj? biodra

  data publikacji: 13 09 2010, 14:00
  Termin dysplazja biodra obi? si? o uszy wi?kszo?ci mi?o?nikw psw. Dolegliwo?? ta zajmuje jedno z czo?owych miejsc w?rd najcz??ciej wyst?puj?cych patologii szkieletu czworonogw. Czym w?a?ciwie jest ta choroba? Ktrym rasom zagra?a? I w jaki sposb mo?na zapobiega? jej rozwojowi?
 • Wrzody i zgaga to problem wielu zwierz?t

  data publikacji: 09 09 2010, 16:00
  Wrzody ?o??dka i zgaga to schorzenia uprzykrzaj?ce ?ycie wielu osobom. Tak?e domowe czworonogi nierzadko cierpi? z powodu tych dolegliwo?ci. Jakie s? ich przyczyny i w jaki sposb mo?na zminimalizowa? ryzyko wyst?pienia tych zaburze??
 • Psy rwnie? choruj? na padaczk?

  data publikacji: 08 09 2010, 14:00
  O padaczce u ludzi s?ysza? prawie ka?dy. Jednak nie wszyscy wiedz?, ?e psy tak?e choruj? na to schorzenie. Jakie zmiany zachowania czworonoga powinny nasun?? podejrzenie tej choroby? Czym w?a?ciwie jest padaczka?
 • Nieprzyjemny zapach czworonogw

  data publikacji: 07 09 2010, 14:22
  Problem nieprzyjemnego zapachu z pyska powszechnie spotykany jest u domowych czworonogw. Przyczyn tej przypad?o?ci mo?na doszukiwa? si? w?rd wielu schorze?. Jednak najcz?stszym powodem nieprzyjemnego oddechu jest kamie? naz?bny
 • Progesteron - wa?ny hormon

  data publikacji: 06 09 2010, 14:51
  Dojrza?e rozp?odowo, niewysterylizowane kotki cyklicznie poddawane s? wp?ywowi hormonw p?ciowych. Progesteron jeden z tych hormonw, bywa przyczyn? patologicznych, na szcz??cie nienowotworowych, rozrostw gruczo?w sutkowych. W jaki sposb uchroni? pupilk? przed tym schorzeniem?
 • Jak dba? o starzej?cego si? mruczka?

  data publikacji: 26 08 2010, 16:00
  Gdy w?a?ciciel kota zauwa?a, ?e jego podopieczny niech?tnie podnosi si? z kanapy, brak mu ochoty do zabawy, a do tego tu i wdzie przyby?o mu t?uszczyku, najwy?szy czas spojrze? w metryk? ulubie?ca
 • Okres wzrostu kota

  data publikacji: 26 08 2010, 11:00
  Wzrost to szczeglnie wra?liwy okres, ktry wp?ywa na stan zdrowia oraz kondycj? doros?ego kota. Kluczem do osi?gni?cia sukcesu s?: dok?adne poznanie charakterystycznych cech z zakresu fizjologii zwierz?t, przestrzeganie specyficznych potrzeb oraz zapewnienie odpowiedniego ?rodowiska.
 • Wprowadzanie nowej karmy u kotw

  data publikacji: 01 09 2010, 09:00
  Jak zmieni? koci? diet?, by nie zaszkodzi? naszemu ulubie?cowi?
 • Sprawd? s?uch swojego pupila

  data publikacji: 24 08 2010, 16:00
  Doskona?y s?uch jest jednym z atutw psiej i kociej natury. Jednak bywaj? sytuacje, w ktrych ten nieprzeci?tny zmys? zawodzi. Czynnikw niekorzystnie wp?ywaj?cych na jego stan jest bardzo du?o. W jaki sposb mo?emy sprawdzi? czy s?uch naszego pupila pogorszy? si??
 • Nowotwory o nietypowej fizjologii

  data publikacji: 18 08 2010, 16:00
  Choroby nowotworowe w ?wiecie zwierz?t nie nale?? do rzadko?ci. Szczeglnie cz?sto domowe czworonogi psy i koty, cierpi? z powodu tych dolegliwo?ci. Jednym z nowotworw wyst?puj?cych u psw jest zaka?ny guz weneryczny nazywany mi?sakiem Stickera
 • Zadbajmy o psie ?apki

  data publikacji: 18 08 2010, 11:26
  Zbli?a si? koniec wakacji, jednak wiele osb planuje jeszcze ostatni wyjazd wraz z psem. Piesze w?drwki po grach, kamyczkach, piasku, to wyzwanie dla ma?ych psich n?ek. Niewielu z nas wie jednak, ?e zarwno nasze stopy, jak i psie ?apki wymagaj? specjalnej ochrony, w tak ekstremalnych warunkach
 • Nowotwory u kotek

  data publikacji: 12 08 2010, 16:00
  Sterylizacja suk i kotek zyskuje coraz szersze grono zwolennikw. Zabieg ten nie tylko skutecznie ogranicza populacj? niechcianych zwierz?t, ale tak?e korzystnie wp?ywa na stan zdrowia samic. Z przeprowadzonych bada? wynika, i? wysterylizowane kotki znacznie rzadziej choruj? na nowotwory sutka...
 • Problemy stomatologiczne zwierzakw

  data publikacji: 10 08 2010, 14:00
  Zapalenie dzi?se? jest jednym z cz??ciej spotykanych problemw stomatologicznych u domowych czworonogw. Ponad 80% psw i kotw cierpi z powodu tej dolegliwo?ci. Jakie s? jej przyczyny i jak mo?na uchroni? pupila przed t? przypad?o?ci?
 • Zwierzak w dobrej kondycji

  data publikacji: 05 08 2010, 14:00
  Zdrowa, l?ni?ca sier?? jest jednym z wyk?adnikw dobrej kondycji zdrowotnej czworonogw. W przebiegu wielu schorze? stan w?osw i skry ulega znacznemu pogorszeniu. Dzieje si? tak mi?dzy innymi w trakcie zaburze? okre?lanych mianem dermatoz