Gazeta.pl  | metrocafe.pl  | Poczta  | Forum  | Blogi  | Wyborcza.pl  
Pogoda  | Randki  | Gry
 » artykuły  » Regulamin serwisu CafeAnimal.pl

Regulamin serwisu CafeAnimal.pl

1970-01-01 01:00:00

Regulamin serwisu CafeAnimal.pl (dalej „Serwis”)
1. Serwis *Cafeanimal.pl* (zwany dalej *Serwisem*) jest prowadzony przez spółkę Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy: 50.937.386,00 PLN - wpłacony w całości , NIP 526-030-56-44, adres internetowego serwisu korporacyjnego: www.agora.pl, adres poczty elektronicznej do korespondencji: metro@agora.pl (*Agora*). - Serwis jest prowadzony na podstawie przepisów ustawy (zwanej dalej Ustawą) z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną [Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm].

2. oniższy regulamin określa zasady realizacji przez Agorę na rzecz użytkowników Serwisu usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, które to usługi polegają na umożliwieniu Użytkownikom Serwisu zamieszczania tekstów (w tym komentarzy i opinii), zdjęć i innych materiałów (*Materiały*) ich autorstwa i publicznego udostępniania takich materiałów na stronach Serwisu oraz inne aktywności wymienione w ust. 5. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 13 lat. Użytkownik Serwisu, przed rejestracją zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że ukończył 13 lat.

3. Użytkownikiem Serwisu zostaje osoba, która dokonała rejestracji w formie i w sposób określony na stronie www.cafeanimal.pl - tj. na podstawie prawidłowo wypełnionego i wysłanego formularza rejestracyjnego. Wysłany formularz rejestracyjny stanowi podstawę dla udostępnienia usług w ramach konta Użytkownika. Umowa o świadczenie tych usług zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Agorę wypełnionego formularza.

4. Agora nie kontroluje ani nie weryfikuje danych zawartych w formularzu rejestracyjnym ani w profilu Użytkownika Serwisu.5. Poprzez rejestrację w Serwisie Użytkownik Serwisu otrzymuje dostęp do następujących usług świadczonych przez Agorę w ramach Serwisu:

a) Tworzenie profili Użytkownika,

b) Tworzenie profili zwierząt,

c) Tworzenie profili ogłoszeniowych: schronisk, fundacji i innych organizacji niosących pomoc zwierzętom,

d) Tworzenie profili ogłoszeniowych: przychodni i klinik weterynaryjnych oraz innych instytucji świadczących usługi weterynaryjne,

e) Tworzenie blogów,

f) Tworzenie galerii zdjęć,

g) Publikację tekstów, artykułów, komentarzy, notek, opisów,

h) Publikację multimediów, w tym: zdjęć i wideo,

i) Publikację ogłoszeń, zwłaszcza informujących o chęci oddania zwierząt do adopcji,

j) Wysyłanie wiadomości wewnętrznych i odbieranie wiadomości wewnętrznych, w tym powiadomień wygenerowanych przez Serwis lub wysłanych przez Agorę oraz wiadomości wysłanych przez innych Użytkowników,

k) Linkowanie Użytkowników i zwierząt Użytkowników,

l) Ocenianie i punktowanie Użytkowników i zwierząt Użytkowników,

m) Przeglądanie wiadomości wysłanych do Użytkownika przez innych Użytkowników Serwisu oraz Agorę,

n) Przeglądanie statystyk, jeśli te zostaną udostępnione przez Agorę;

Agora nie pobiera od Użytkowników żadnych opłat z tytułu świadczenia usług wymienionych w niniejszym ust. 5.

5.1. Dostęp do usług, o których mowa w ust. 5 będzie zapewniony od momentu wskazanego przez Użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z każdej usług w dowolnym momencie bez podawania przyczyn ani ponoszenia żadnych kosztów. Aby zrezygnować z danej usługi można usunąć opublikowany przez siebie materiał lub wysłać żądanie/prośbę o dezektywację danej usługi na adres pomoc@agora.pl lub pisemnie na adres wskazany w ust. 1.

6. Korzystanie z usług, o których mowa w niniejszym regulaminie jest możliwe przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:

a) minimalne wymagania:

- łącze internetowe o przepustowości 1Mb/s

- komputer z procesorem Celeron 2.4GHz

- 1GB pamięci operacyjnej RAM i 128MB pamięci ram karty graficznej

b) optymalne wymagania:

- łącze internetowe o przepustowości co najmniej 3Mb/s

- komputer z procesorem Core 2 Duo 1.6GHz, Intel Atom N330 lub lepszym

- 1GB pamięci RAM.

7. Użytkownik Serwisu może zamieszczać na stronach Serwisu wyłącznie takie Materiały, co do których przysługują mu prawa lub zezwolenia niezbędne do korzystania z Materiałów w obrębie Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

8. Agora zastrzega sobie prawo do: 1) czasowego zablokowania dostępu do zamieszczonego Materiału w sytuacji powzięcia wiarygodnej wiadomości, że jego treść może naruszać prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, 2) usuwania treści naruszających postanowienia pkt. 9 lub 10 niniejszego regulaminu, 3) blokowania uczestnictwa w Serwisie w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 9 i pkt. 10 niniejszego Regulaminu.

9. Niedopuszczalne jest podejmowanie na stronach Serwisu działań sprzecznych z prawem. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Serwisu treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu jakichkolwiek Materiałów (w tym materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych) naruszających prawem chronione dobra osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa do wizerunków osób trzecich. Zasady Netykiety dostępne są pod adresem http://forum.gazeta.pl/forum/1904849,62605,1617503.html

10. Umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu przekazów reklamowych wymaga zawarcia odrębnej umowy.

11. Agora jest uprawniona do wypowiedzenia umowy dotyczącej usług Serwisu z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez wysłanie na konto Użytkownika stosownej wiadomości e-mail.

12. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy dotyczącej usług Serwisu w każdym czasie. Wypowiedzenie można złożyć pocztą elektroniczną na adres pomoc@agora.pl lub pisemnie na adres Agory podany w punkcie 1 niniejszego regulaminu. Umowa wypowiedziana w sposób określony w zdaniu poprzedzającym ulegnie rozwiązaniu z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, a jeżeli Użytkownik wskaże inny termin - terminie wskazanym przez Użytkownika. Agora udostępnia również Użytkownikom możliwość wypowiedzenia umowy dotyczącej usług Serwisu ze skutkiem natychmiastowych poprzez zamknięcie konta założonego przez Użytkownika w Serwisie.

13. Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane przez Agorę w celu świadczenia usług w obrębie Serwisu. Administratorem danych osobowych jest Agora. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zasady ochrony prywatności Użytkowników określa dokument "Ochrona prywatności" - udostępniany na stronie Portalu Gazeta.pl pod adresem (http://serwisy.gazeta.pl/onas/1,30467,775864.html).

14. Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w regulaminie powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: pomoc@agora.pl lub na piśmie na adres Agory wskazany w punkcie 1 niniejszego Regulaminu. Agora rozpatrzy reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

15. Poza procedurą wskazaną w ust. 14 Agora nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

16. Agora stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy dostępny pod adresem: http://www.iwp.pl/kodeks_show.php?id_aktualnosc=2

17. Niniejszy Regulamin dostępny jest:

a) na stronie internetowej pod adresem http://www.cafeanimal.pl/artykuly/Regulamin-serwisu-CafeAnimal-pl,36 oraz

b) pod adresem Agory wskazanym w punkcie 1 niniejszego regulaminu w formie drukowanej.
Komentarze
 • Napi

  2019-09-26 01:10:19
  Witam 
  Bardzo zależy mi na usunięciu konta z moimi danymi wraz z numerem telefonu na tej stronie . Konto założyłam 2010 roku i nie chce go mieć ponieważ różni ludzie dzwonią do mnie co nie jest dla mnie komfortowe . Zapimnialam loginu i hasła . Pisze z drugiego konta
  prosze o pilny kontakt administratora grupy 
  maliinkaa1987@o2.pl

  Pozdrawiam
 • Aga

  2010-11-06 23:53:27
  Fajna jest ta strona. Bardzo mi się podoba! Polecamy ją innym!
 • madzik89

  2010-07-18 20:43:13
  Bardzo mi się podoba cafe animal :)
 • Gosia

  2010-06-07 21:12:34
  Ojej ile tu tego!!!