Gazeta.pl  | metrocafe.pl  | Poczta  | Forum  | Blogi  | Wyborcza.pl  
Pogoda  | Randki  | Gry
 » artykuły  » porady  » Chłoniak - nowotwór układu krwiotwórczego

Chłoniak - nowotwór układu krwiotwórczego

Nowotwór układu krwiotwórczego u psów i kotów

2011-06-01 16:32:10

porady

Chłoniak to patologiczny rozplem komórek układu krwiotwórczego, przede wszystkim limfocytów, dotyczący w początkowej fazie węzłów chłonnych, śledziony i wątroby oraz tkanki limfatycznej innych narządów, z późniejszym zajęciem szpiku kostnego. Jest jednym z najczęściej stwierdzanych nowotworów układu krwiotwórczego u psów i kotów
fot. ultra_team / sxc.hu
Grupą wiekową największego ryzyka są psy 6-9-letnie. Potwierdzono zwiększoną zachorowalność u psów ras: bokser, basset, bernardyn, terier szkocki, airedale terrier i buldog. U kotów obserwuje się dwa szczyty zachorowań, tj. w wieku 2-3 lat i 7 lat. Większe ryzyko zachorowania wykazano dla kotów orientalnych.

Główną przyczyną zachorowań psów na ten nowotwór jest narażenie zwierząt na chlorowane węglowodory, silne pole magnetyczne, herbicydy i inne środki chemiczne oraz długotrwałe obniżenie odporności wpływające na zwiększoną ilość mutacji. U kotów za wystąpienie choroby odpowiedzialny jest głównie retrowirus typu C- wirus białaczki kotów. Wirus niedoboru immunologicznego kotów również może być odpowiedzialny za przypadki chłoniaka z limfocytów B samodzielnie lub z wirusem białaczki. Częściej choroba ma przyczynę wirusową u kotów młodych, niż u starszych.

Istnieje kilka systemów klasyfikacji tego nowotworu u zwierząt. Chłoniak psów i kotów klasyfikowany jest według kryterium lokalizacji anatomicznej, obrazu histologicznego komórek i guza oraz ich immunofenotypu. Wyróżnia się chłoniaki o niskim, pośrednim i wysokim stopniu złośliwości. Z uwagi na lokalizację anatomiczną wyróżniamy następujące postaci chłoniaka:

- Wieloogniskową- najczęstsza postać (85%)

- Śródpiersiową (5%),

- Pokarmową (5-7%),

- Skórną (3-5%) z formą wieloogniskową zwaną ziarniniakiem grzybiastym,

- Pozawęzłową- centralnego układu nerwowego, oczu, nerek, kości i jąder.

W postaci wieloogniskowej dominującym objawem jest widoczne niebolesne powiększenie węzłów chłonnych. Można obserwować duszność, wymioty, brak apetytu oraz gorączkę. Obserwuje się również zwiększone pragnienie i częstsze oddawanie moczu. Długotrwały proces prowadzi do wychudzenia i wyniszczenia. Postać jelitowa charakteryzuje się objawami przede wszystkim ze strony przewodu pokarmowego. W takich przypadkach obserwuje się luźne stolce, wychudzenie oraz w obrazie USG powiększenie węzłów chłonnych krezkowych, wątroby i śledziony. W postaci śródpiersiowej obserwuje się zmniejszoną tolerancję na wysiłek, trudności w przełykaniu, a w obrazie RTG powiększenie węzłów chłonnych śródpiersiowych oraz obecność płynu w jamie opłucnej. Postać skórna chłoniaka złośliwego może wystąpić w formie ogniskowej (ziarniniak grzybiasty), oraz w formie rozsianej, objawiającej się występowaniem licznych owrzodzeń, nadżerek, świądu i zaczerwienieniem skóry. Postać pozawęzłowa- zmiany zlokalizowane głównie w nerkach (często u kotów, prowadząc do ich niewydolności), nosogardzieli (kichanie, wypływ z nosa, zniekształcenie okolicy jamy nosowej), gałkach ocznych (światłowstręt, krwotok do przedniej komory oka), układzie nerwowym (niedowład częściowy lub całkowity, kulawizny).

W celu rozpoznania choroby konieczne jest dokładne badanie kliniczne, wykonanie badania radiologicznego klatki piersiowej oraz ultrasonograficznego jamy brzusznej, a także innych badań dodatkowych. Aby ustalić typ złośliwości chłoniaka, niezbędne jest wykonanie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC) i badania cytopatologicznego lub pobranie całego węzła chłonnego do badania histopatologicznego. U kotów badanie serologiczne w kierunku FeLV/FIV.

Chłoniak jest nowotworem wysokochemiowrażliwym, dlatego też w jego leczeniu wykorzystuje się chemioterapię wielolekową. Leczenie chirurgiczne sprawdza się jedynie przy niewielkich miejscowych zmianach w obrębie klatki piersiowej, jamy brzusznej czy na powierzchni skóry. W wielu przypadkach terapię chirurgiczną powinno się uzupełnić podawaniem cytostatyków. Do najczęściej stosowanych leków przeciwnowotworowych należą: winkrystyna, doksorubicyna, cyklofosfamid, L-asparaginaza i prednizon.

Czas przeżycia uzależniony jest od stopnia złośliwości nowotworu oraz jego klinicznej postaci. U ¾ psów przy chemioterapii wielolekowej obserwuje się częściową lub całkowitą remisję. Przewidywany czas przeżycia psów z chłoniakiem z limfocytów B to 9- 12 miesięcy. Natomiast psów z chłoniakiem z limfocytów T jest krótszy i wynosi ok. 6 miesięcy.

kz
Komentarze